Türkiye'nin İnternet Cafecilere Özel 1 Numaralı Sitesi !

Türkiye'nin İnternet Cafecilere Özel 1 Numaralı Sitesi ! (http://www.internetcafeciler.net/forum.php)
-   Kanunlar - Cezalar (http://www.internetcafeciler.net/kanunlar-cezalar/)
-   -   İnternet Kafe Yönetmeliği (http://www.internetcafeciler.net/kanunlar-cezalar/30011-internet-kafe-yonetmeligi.html)

avicenna 14-09-08 21:45

İnternet Kafe Yönetmeliği
 

YÖNETMELİK

Başbakanlıktan:
İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI
HAKKINDA YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri ve sorumlulukları ile denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Başkanlık: Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,
b) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,
c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
ç) Erişim sağlayıcı: Internet toplu kullanım sağlayıcılarına ve abone olan kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan işletmeciler ile gerçek veya tüzel kişileri,
d) Filtreleme yazılımı: İnternet ortamında web adresi, alan adı, IP adresi, kelime ve benzeri kriterlere göre erişimi engelleyen yazılımları,
e) İç IP Dağıtım Logları: Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgileri,
f) İnternet ortamı: Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
g) İnternet toplu kullanım sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
ğ) İşyeri: Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen umuma açık yeri,
h) İzin belgesi: Mülki idare amiri tarafından bu Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,
ı) Kanun: 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu,
i) Mülki idare amiri: İllerde valiyi, Büyükşehir belediyesi hudutları içinde kalanlar dahil ilçelerde kaymakamı,
j) Sabit IP Adresi: Belirli bir ağa bağlı cihazların ağ üzerinden birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, zamana, oturuma göre değişmeyen ve sistem yöneticisi tarafından belirlenip tanımlanan ve değiştirilebilen IP adresini,
k) Sorumlu müdür: İzin belgesi sahibinin işinin başında bulunmadığı zamanlarda onun yerine yetkili olan kişiyi,
l) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı: İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
m) Veri: Bilgisayar tarafından üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM


Yükümlülükler ve Sorumluluklar


İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 4 – (1) İnternet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:
a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.
Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) Ticarî amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:
a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak.
b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.
ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak.
d) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.
e) Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak.
İşyerlerinin açılması
MADDE 6 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur.
(2) İşyerlerinin faaliyette bulunması için mülki idare amirleri tarafından Ek-1’de yer alan izin belgesi verilir.
(3) İşyerlerinin açılması hususundaki başvurular mülki idare amirlikleri tarafından onbeş gün içinde sonuçlandırılır.
İzin alınmadan açılan işyerleri
MADDE 7 – (1) Mülki idare amirlerince izin alınmadan açıldığı tespit edilen işyerleri, mülki idare amirlikleri tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.
(2) Mülki idare amirlikleri, izin alınmadan açıldığı için kapatılan işyerlerini en geç üç gün içinde elektronik ortamda veya yazılı olarak Başkanlığa bildirir.
İzin belgesi sahibi ve sorumlu müdür
MADDE 8 – (1) İzin belgesi sahibinin tüzel kişi olması durumunda, işyerini idare etmek üzere bir sorumlu müdür görevlendirilir. Gerçek kişiler de işyerinde sorumlu müdür görevlendirebilir. Sorumlu müdür mülki idare amirliklerine bildirilerek izin belgesinde belirtilir.
(2) İzin belgesi sahibi veya sorumlu müdürlere, mülki idare amirliklerince yılda bir kez bilgilendirme eğitimi verilir. Eğitimin içeriği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Başkanlığın görüşü alınarak belirlenir.
İşyerlerinde uyulması gereken kurallar
MADDE 9 – (1) İşyerlerinde uyulması gereken kurallar şunlardır:
a) 12 yaşından küçükler ancak, yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.
b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerlerine alınmazlar.
c) Tütün ve tütün mamulleri tüketim bölümü bulunmayan işyerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemez.
ç) İşyerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez.
d) İşyerlerinde 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.
e) İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.
f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamaz.
ğ) İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Denetleme ve Cezalar


Denetleme usul ve esasları
MADDE 10 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar;
a) Mülki idare amirlikleri tarafından, bu Yönetmeliğin 5 ve 9 uncu maddelerinde yer alan yükümlülükler ve şartlar açısından denetlenir.
b) Kolluk tarafından genel güvenlik ve asayiş yönünden denetlenir ve tespit edilen mevzuata aykırı hususlar mülki idare amirliklerine gereği yapılmak üzere bildirilir.
İdari para cezaları
MADDE 11 – (1) 5 inci maddedeki yükümlülüklere aykırı hareket ettiği belirlenen ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara, mülki idare amiri tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
(2) 9 uncu maddede belirtilen kurallara uymayanlara, mülki idare amiri tarafından
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası verilir.
(3) İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre uygulanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Uygulamaya ilişkin işlemler
MADDE 12 – (1) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara verilen izin belgelerine ilişkin işlemler, mülki idare amirliklerinin yazı işleri müdürlükleri bünyesinde yürütülür.
(2) İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mülki idare amiri tarafından Başkanlığa elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.
(3) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcıların faaliyetlerinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde durum üç gün içinde mülki idare amiri tarafından Başkanlığa elektronik ortamda veya yazılı olarak bildirilir.
Başkanlığın bilgi talebi
MADDE 13 – (1) Başkanlık, Kanunla verilen görevleri dolayısıyla ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılara ilişkin gerekli gördüğü bilgileri doğrudan ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılardan veya mülki idare amirliklerinden talep edebilir.
(2) Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar Başkanlığın taleplerini derhal yerine getirir.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet icra eden ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde alınması gereken izin belgesini temin etmekle yükümlüdürler.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.


VALİLİĞİ
…………………KAYMAKAMLIĞI
TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI İZİN BELGESİ
İŞYERİ VE SAHİBİ HAKKINDAKİ BİLGİLER
1. İzin Belge Numarası

2. İşyeri Sahibinin Soyadı
3. İşyeri Sahibinin Adı
4.İşyeri Sahibinin T.C. Kimlik No ve Vergi Kimlik No


5. İşyerinin Ünvanı

6. İşyerinin Sınıfı
7. Faaliyet Konusu

8. Telefon

9. Faks
10. E-posta Adresi

11. İnternet Sitesi Adresi
12. İşyerinin Adresi


13. İşyerinin Ticaret Sicil Nosu
14. İşyerinin İşletme Adı
15. İşyerinin Ticaret Unvanı


16. SORUMLU MÜDÜRÜN
Soyadı
Adı
T.C. Kimlik No:
Telefon
Faks
E-posta adresi
ALT YAPI İLE İLGİLİ BİLGİLER
17. Kullanılan Filtreleme Yazılımı

18. Kullanılan Filtreleme Donanımı
19. Kullanılan Sabit IP’ler
20. İNTERNET BAĞLANTI TÜRÜ
□ Dial-up
□ ADSL
□ Metro Ethernet
□ Diğer (BELİRTİNİZ.)


21. İnternet Bağlantısının Bant Genişliği


22. İnternet Erişim Sağlayıcının Adı
23. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Alındığı Makam
24.İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Tarih ve Sayısı


25. İzin Belgesinin Veriliş Tarihi26. Mülki İdare Amirinin Onayı (Kaşe ve Mühür)

rmzn 13-01-09 23:04

tesklerr ölelim gitsin bu ne be sanki iyi para kazaniyoruz

alem7012 14-07-09 10:51

bu yükümlülükler güzelde ..bizim bulunduğumuz yerde emmniyet cafelere kestiği cezayı belediyeye deyilde direk maliye ve vergi dairesine gönderebilrmi ceza basit sigara içme cezası bilgisi olan arkadaşlara..

mg06 20-07-09 15:04

bune :D sankı fabrıka acacan ne bu boyle ınsanları aclıkdan oldursunler daha ıyı

jajapa 27-10-09 11:17

26. Mülki İdare Amirinin Onayı (Kaşe ve Mühür)

burda adı geçen şahıs valimidir?
valilikden çünkü izin belgesini alıyoruz bilgisi olan arkadaşlar acil yazarsa sevinirim

Be3k 28-10-09 00:10

S.A arkadaşlar, cafelerde yaş hakkında bilgi almak istiyordum, benim bildiğim ve teslim belgesinde yazan 12 yaşından küçükler velisi yada varisi olmadan giremez, saat 20:00 den sonra 15 yaşından küçükler giremez. fakat dengesizin biri var polis memuru, bugun bana 20:00 den sonra 18 yaşından küçükleri alamazsın diyor. nasıl yardımcı olabilirsiniz?

evimnet 11-07-10 11:09

Madde.9 -
c) Tütün ve tütün mamulleri tüketim bölümü bulunmayan işyerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemez.

Bunu nasıl yorumlarsınız acaba ? ))))))))))) yani ben kafeme sigara içilebilir bir bölüm oluştursam (havalandırma vs.) sigara içilebilecekmi, anlayana aşkolsun valla :) ben seferihisar da kaymakam a sordum kem küm etti durdu heheheheheheeee

chrizantem 17-03-11 21:42

en yeni yönetmelik bumu acaba daha yenisi varmı

htsumer 03-04-11 15:27

Selam.
Son hali bumu arkadaşlar?

eski_kafeci 03-04-11 16:40

internet kafelerle ilgili zaten tek bir yönetmelik çıktı.o da yukardaki.gerçi yeni yönetmelik hazırlığı yapılıyor ama resmiyet kazanması nerden baksanız 3-4 ayı bulur.şimdilik sadece bu var.

kolay gelsin.

dnzhn 03-04-11 17:16

Alıntı:

Be3k Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 359712)
S.A arkadaşlar, cafelerde yaş hakkında bilgi almak istiyordum, benim bildiğim ve teslim belgesinde yazan 12 yaşından küçükler velisi yada varisi olmadan giremez, saat 20:00 den sonra 15 yaşından küçükler giremez. fakat dengesizin biri var polis memuru, bugun bana 20:00 den sonra 18 yaşından küçükleri alamazsın diyor. nasıl yardımcı olabilirsiniz?


bu yazan yönetmeliği worde kopyala yazdır dosayala elinin altında dursun o dengesiz geldiği zaman suratına vur kendi hakınızı bilinki ezilmeyin eyvallah etmeyin emin ol bi daha kafene girmeye çekinecektir yeterki sen dişini göster

htsumer 03-04-11 18:45

Alıntı:

eski_kafeci Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 490263)
internet kafelerle ilgili zaten tek bir yönetmelik çıktı.o da yukardaki.gerçi yeni yönetmelik hazırlığı yapılıyor ama resmiyet kazanması nerden baksanız 3-4 ayı bulur.şimdilik sadece bu var.

kolay gelsin.

Sağol arkadaşım..

htsumer 03-04-11 18:52

Alıntı:

ğ) İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.
Bu zorunlumudur?Zorunlu ise nasıl bir yöntem yapılıyor..Bu sistemi kuranlardan fikir alabilirmiyim:.

dnzhn 03-04-11 21:02

Alıntı:

Qesta Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 490297)
Bu zorunlumudur?Zorunlu ise nasıl bir yöntem yapılıyor..Bu sistemi kuranlardan fikir alabilirmiyim:.

evet zorunludur
dukkanına kamera sistemi kuramalısın :) amaç giriş çıkışları kayıt altında tutmak en az 2 kamera zorunluluğu var kayıtları 1 hafta süre ile saklamalısın ben ana makıneme 4 kanal bi kart taktım 3 tane içeri bir tanede dısarı koydum iyi de oldu

EfLatuNCafe 23-09-11 13:07

ßu yönetmenlik hangi yıla ait ben mersindeyim bugun zabıta geldi okul kıyafetli cocuk alma diyor peki biz cocukların okuldn kactıgını nasıl anlayacagız yada onu almayalım 12 yas altı almayalım 15 yas altını saat 20.00 sonrada almayalım ama vergi zamanı geldigi zaman direk alıyorlar elektirigi yatırmadıkmı kesiyorlar ozaman kapatalım en iyi

ismail09950 21-10-11 17:01

arkadaşlar ben yeni bir internet cafe açtım bugunde denetlemeye geldiler
dukkana daha kamera takmadım ve taktırmamı istediler görüntüleride uzaktan izleme yöntemi ile bir internet sitesi kurup aktarmamı istediler yani çocukların velileri evlerinden cafeyi izleyebilecek konuma getirmemi istediler bunu yönetmelikte görmedim bilen varsa cevaplaya bilir mi

gullerveben 21-10-11 17:05

Alıntı:

ismail09950 Nickli Üyeden Alıntı (Mesaj 542086)
arkadaşlar ben yeni bir internet cafe açtım bugunde denetlemeye geldiler
dukkana daha kamera takmadım ve taktırmamı istediler görüntüleride uzaktan izleme yöntemi ile bir internet sitesi kurup aktarmamı istediler yani çocukların velileri evlerinden cafeyi izleyebilecek konuma getirmemi istediler bunu yönetmelikte görmedim bilen varsa cevaplaya bilir mi

Böyle birşey yönetmelikte yok iş çıkartmasınlar...

sılanet 12-02-12 18:42

yönetmelikte internet kafeye ps konmaz diye bir madde varmı acaba ben internet kafeme 2 tane ps3 koymak istiyorum bilgisi olan yardım ederse sevinirim

TheSadisttt 27-04-12 14:54

Slm Arkadaslar Yönetmelikde Okul Saatleri İçinde Öğrenci Alınamas Die Bir Madde Göremedim Ben Çorumdayım Ve Okul Saatlerınde Yönetmelik Geregi Öğrenci Alamassınıs Die Diretiyor Denetlemeye Gelen Memurlar. Bu Yusden Cesa Alan Cafeci Arkadaslarım Da Var. Konuylar İlgili Bilgisi Olan Bı Arkadasım Var mı _?

htsumer 30-04-12 13:43

Burda da aynısı Kaymakamlık imzalayıp verdi..Giriş çıkış saatleri ve belirlenen saatlerde yasak..168 TL ceza tedik...
Kanunla alakalı değil tamamen Emniyetçe hazırlanan ve yönetmeliğe istinaden uygulanan bir durum..


Tüm Zamanlar GMT +1 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 15:50.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.

Türkiye'nin İnternet Cafecilere Özel 1 Numaralı Sitesi !